Eltel kjøper ut sin joint venture-partner i Norge

Eltel har besluttet å kjøpe opp den andre halvparten av utestående aksjer i joint venture-selskapet Eltel Sønnico AS i Norge, fra sin partner Umoe, for 265 millioner norske kroner. Eltel Sønnico AS ble dannet i begynnelsen av 2014 gjennom en sammenslåing av Eltels og Umoes telekomvirksomhet i Norge. Etter dette oppkjøpet er Eltel nå selvstendig eier av selskapet.

Fusjonen av telekomvirksomhetene til Eltel og Sønnico Tele AS ble gjennomført i første kvartal 2014, med oppstart av felles virksomhet i begynnelsen av 2015. All øvrig Eltel-virksomhet i Norge drives som Eltel Networks AS – et heleid datterselskap av Eltel Group. I slutten av 2014 vant det fusjonerte selskapet Eltel Sønnico AS en stor rammeavtale med Telenor om vedlikehold og utbygging av Telenors fast- og mobil infrastruktur over fem år.

Drivkraften bak etableringen av joint venture-selskapet mellom Eltel og Sønnico var den raske utviklingen i den norske telekombransjen. Teleoperatørene har vurdert ulike alternativ for å forbedre kostnadseffektiviteten og etterspurt tjenesteleverandørene om å ta over en større del av verdikjeden. En økende produksjonskapasitet og bredere geografisk rekkevidde gjør det mulig for Eltel Sønnico å møte disse kravene.

Gjennom å bli selvstendig eier av selskapet Eltel Sønnico kommer styringen av selskapet til å tilpasses Eltels selskapsstruktur med spesialiserte forretningsområder og en implementering av Eltels forretningsmodell, Eltel Way. Integreringen av selskapet med Eltel blir dermed forbedret, i Norge såvel som internasjonalt.

Prisen på 265 millioner norske kroner blir betalt kontant. Prisen er i tråd med Eltels uttalte målintervall for oppkjøp på 5-7 ganger EBITA målt proforma for de siste 12 månedene. To tredjedeler av summen blir betalt når transaksjonen er gjennomført, og resterende tredjedel i januar 2016. Eltels netto omsetning kommer til å øke med hele beløpet av joint venture-selskapets omsetning, til i underkant av 200 millioner euro per år. Nettoresultatet kommer til å øke med Umoes halvdel av den totale nettogevinsten i joint venture-selskapet. Overtakelsens påvirkning på Eltels operative EBITA-margin er negativ med 0,30-0,35 prosentenheter, basert på antagelsen av at Eltel Sønnico konsolideres inn i Eltel i løpet av hele 2015.

Oppkjøpet vil ha en positiv effekt på Eltels fortjeneste per aksje umiddelbart ved gjennomføringen.

Eltel Networks AS har på kort tid blitt en stor implementeringspartner av jernbaneprosjekter i Norge. Våren 2015 har selskapet også vunnet kontrakter med Hafslund og Skagerak på deres prosjekter for installasjon av smarte måleravlesere, noe som har gitt Eltel en markedsledende posisjon der over 800.000 smarte måleravlesere blir installert innen begynnelsen av 2019. Utover det gjennomfører Eltel el-transmisjons-prosjekter for både kraft- og jernbaneoperatører i Norge. Oppkjøpet skjer under forutsetning av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Axel Hjärne, konsernsjef i Eltel, kommenterer:
"Vi er veldig glade for å kjøpe Umoes aksjer i Eltel Sønnico AS og dermed fullt konsolidere denne enheten i Eltel-konsernet. En heleid telekomvirksomhet i Norge vil gjøre oss i stand til å kombinere denne enheten med våre kraft- og jernbanevirksomheter i Norge og optimalisere våre støttefunksjoner i landet. Vår overordnede ressursbase av kompetanse kommer til å bli større etter oppkjøpet, hvilket gir flere muligheter for de ansatte og vi blir en sterkere partner for infranettjenester for våre norske kunder. Oppkjøpet av Eltel Sønnicos aksjer er i tråd med Eltels vekststrategi og på linje med våre middels- og langsiktige finansielle mål”.

Om Eltel Sønnico AS
Eltel Sønnico AS ble grunnlagt i mars 2014 som ett 50/50 joint venture mellom Eltel-konsernet og Umoe Groups telekomvirksomheter. Selskapet tegnet i tredje kvartal 2014 en femårig avtale med Telenor og startet sin virksomhet i januar 2015. Selskapet har 1100 ansatte og en netto omsetning på ca. 1700 millioner norske kroner per år.

Om Eltel
Eltel er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritisk infrastrukturnettverk – infranet – innen segmentene – Power, Communication og Transport & Security, med virksomhet i Norden, De Baltiske Stater, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika. Eltel tilbyr et bredt og integrert tjenestetilbud som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til større prosjektleveranser. Eltel har en variert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Antall ansatte beløper seg til ca. 8600, og i 2014 hadde Eltel en omsetning på 1.242 millioner euro. Eltels aksjer har vært notert på Nasdaq Stockholm siden februar 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

For spørsmål relatert til Umoe, vennligst kontakt:
Espen Klitzing, Group CFO Umoe AS
Tel: +4792826166

Eltel AB (publ) offentliggjør denne informasjonen i henhold til lov om verdipapirer og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble offentliggjort den 10. august 2015, kl. 08:00 CET.