Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Eltel forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Eltel en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Eltels verdier og etiske retningslinjer er fundamentet i arbeidet for å ivareta menneskerettigheter og fremme anstendige og gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

Eltels samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Eltel, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører.

Eltel jobber med kartlegging av vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til Eltel består i det vesentlige av leverandører og under entreprenører som igjen har sine forsyningskjeder. Eltel har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Eltel vil bli publisert på denne siden.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon fra Eltel kan følgende e-post benyttes: 

post@eltelnetworks.no

Kontaktperson

Trygve Schiøll

Juridisk direktør
trygve.schioll[at]eltelnetworks.no