Elbil i Eltel

Vår målsetning er 100 prosent elektrifisering av bilparken innen utgangen av 2026. Kjøretøyene våre, rundt 600 i alt, brukes daglig når rundt 70 prosent av våre medarbeidere kjører ut for å installere, bygge ut, vedlikeholde og drifte telekomnettet. Derfor er overgangen til el-biler et viktig tiltak for hvordan vi kan bidra til å nå målet om et nullutslippssamfunn. Ved å gå over til el-biler viser analysene våre at det vil bidra til å redusere CO2-utslippet vårt med 2,2, mill. kg. i perioden 2022-2026.

Vår bilpark på ca 600 biler skal elektrifiseres innen utgangen av 2026    

I tråd med at Eltel tar grep for å konkretisere eget miljøansvar, både på kort og lang sikt, har vi satt seg mål om 100 prosent elektrifisering av egen bilpark innen utgangen av 2026. De første elektriske bilene ble bestilt i oktober.

Dette er i sammenheng med den raske samfunnsutviklingen mot endring av adferd for å nå målene i Paris-avtalen. Der tar Eltel et tydelig standpunkt for å konkretisere eget bidrag. Tidlig i 2021 satte Eltel i gang elbilprosjektet som første aktivitet for å bli CO2-nøytrale. Prosjektet avdekket at det var fullt mulig innenfor vår bransje, med et stort antall varebiler, å realisere utskiftning av bilparken innen de neste fem årene.

De første el-bilene er allerede bestilt.  et selskap som vårt hvor ca 70 prosent av våre medarbeidere kjører ut for å installere, bygge ut og drifte telekomnett, er bilene våre et omfattende driftsmiddel, med betydelig potensial for å ta miljøansvaret vårt i en mer bærekraftig retning.

Prosjektet er i tråd med at Eltel har forpliktet seg til Science Based Targets initiative, et samarbeid mellom UN (FN) Global Impact, Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Vitenskapsbaserte mål gir selskaper et tydelig definert rammeverk for å redusere utslipp i tråd med hva som kreves for å nå målene i Paris-avtalen.

Eltel forplikter selskapet til SBTi på konsernnivå, og videre arbeid med å definere konkrete tiltak og å utforme planene for hvordan selskapet skal nå målene er igangsatt.