Etiske retningslinjer

Eltel Group, inkludert bedrifter, forretningsenheter og enheter som tilhører Eltel-gruppen av selskaper (heretter kalt ”Eltel”), setter høye etiske standarder for utøvelsen av sin virksomhet ved å drive på en økonomisk, miljøbevisst og sosialt ansvarlig måte, slik det er angitt i disse etiske retningslinjene.

Styret i Eltel AB anerkjenner og understreker behovet for at Eltels direktører, ledere og ansatte tar en aktiv rolle i håndteringen av programmet for regeletterlevelse og etikk, og at de fremmer en organisasjonskultur som følger gjeldende lover og sunne etiske prinsipper.

Styret i Eltel AB har godkjent disse etiske retningslinjene for anvendelse i hele Eltel Group. Hver og en av Eltels direktører, ledere og ansatte har ansvar for å følge disse etiske retningslinjene og handle i tråd med dem. Unnlatelse av å lese og/eller anerkjenne disse etiske retningslinjene fritar ikke en ansatt fra hans/hennes ansvar for å overholde de etiske retningslinjene samt gjeldende lover, forordninger og andre Eltel-policyer som er knyttet til hans/hennes plikter.

Eltel oppfordrer sine kunder og andre interessenter til å anvende og overholde de prinsippene som er uttrykt i denne policyen. Eltel forplikter sine leverandører og underentreprenører til å anvende og overholde prinsippene som er uttrykt i denne policyen.

Formålet med disse etiske retningslinjene er å forhindre ulovlig og/eller uetisk atferd. Målet med de etiske retningslinjene er å skape en kultur preget av tillit, ansvarlighet og integritet og fremme Eltels rolle som en god samfunnsborger på alle markeder der Eltel driver virksomhet.

 

Anvendelsesområde og omfang

Denne policyen gjelder for alle enheter og alle ansatte i Eltel Group.

 

Policyerklæring


Etiske standarder

For å sikre at Eltel driver sin virksomhet på en etisk, transparent og rettferdig måte anvendes følgende etiske standarder i hele Eltel.

 

Følge lover og vise respekt for kultur og tradisjoner

Eltel skal respektere alle gjeldende lover og regler i et hvilket som helst land der Eltel driver virksomhet (heretter kalt ”lovgivning”) og etterleve de høye etiske standardene som er satt for Eltels forretningsvirksomhet. Det inkluderer også å drive virksomheten på en økonomisk, miljøbevisst og sosialt ansvarlig måte. Eltel skal respektere kulturer, strukturer og tradisjoner i de lokalsamfunnene og landene der Eltel driver virksomhet, så fremt dette ikke utgjør noe brudd på gjeldende lovgivning eller standardene i disse etiske retningslinjene.

Dersom det oppdages ulovlig eller uetisk atferd i forbindelse med Eltels virksomhet, vil det omgående blir truffet nødvendige tiltak for å få en slutt på denne atferden og forhindre lignende atferd i fremtiden.

 

Kontroller, inspeksjoner og undersøkelser fra myndighetenes side


Eltel skal være direkte, ærlige og oppriktige i alle samtaler med representanter for polii og påtalemyndighet og aandre offentlige tjenestemenn, og skal samarbeide ved å svare på relevante anmodninger om informasjon.


Respekt for miljø- og kvalitetsstandarder


Eltel skal utøve all sin virksomhet med respekt for miljøet og en bærekraftig utvikling. Eltel forplikter seg særlig til å overholde høye kvalitetsstandarder.


Arbeid


Eltel skal tilby anstendige og rettferdige arbeidsforhold for alle sine ansatte samt blant sine underleverandører, leverandører og andre avtalepartnere i alle land der Eltel driver virksomhet. Sikkerhet på arbeidsplassen er en sentral faktor for anstendige og rettferdige arbeidsforhold. Videre forplikter Eltel seg til å unngå enhver form for tvangsarbeid og barnearbeid, samt å sikre at det ikke forekommer noen som helst diskriminering når det gjelder ansettelser og arbeidsforhold.

 

Menneskerettigheter

Eltel har forpliktet seg til å følge FNs Global Compact og dens 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korupsjon. Eltel respekterer internasjonalt vedtatte menneskerettigheter og forplikter seg til ikke å være direkte eller indirekte involvert i brudd på menneskerettighetene.


Betalinger, bokføring og registre


Alle betalinger fra Eltel skal bare skje ved mottak av en detaljert faktura og godkjenning av denne av en autorisert direktør, leder eller ansatt i Eltel. Enhver betaling skal kun effektueres for faktisk utførte tjenester eller leverte varer, og bare til parter som Eltel har en gyldig og reell forretningsforbindelse med.

Eltel skal utstede og levere detaljerte fakturaer og grundig dokumentasjon til sine kunder. Alle fakturaer skal være basert på faktisk utførte tjenester eller leverte varer.

Eltel skal føre detaljerte regnskap for alle inntekter og utgifter og følge god bokføringspraksis slik det kreves av relevant lovgivning.


Rettferdig konkurranse


Eltel skal overholde alle gjeldende konkurranselovgivning. Eltel forplikter seg særlig til å drive rettferdig konkurranse på alle markeder der Eltel har virksomhet, ettersom konkurranse er en viktig drivkraft for innovasjon og effektivitet. Informasjon om forretningshemmeligheter skal ikke oppsøkes eller innhentes uten rimelig grunn, og slik informasjon skal heller ikke benyttes på en uforsvarlig måte.


Tiltak mot korrupsjon og bestikkelser


Eltel har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. Bestikkelser innebærer at man tilbyr, gir, mottar eller krever noe av verdi i den hensikt å påvirke handlingene til offisielle tjenestemenn eller private bedrifter når de utfører sine oppgaver. Korrupsjon innebærer misbruk av maktposisjoner for privat vinning, og kan inkludere interessekonflikter, underslag, ulovlige provisjoner, utpressing eller nepotisme.

  • Eltel forplikter seg til å drive sin virksomhet med høy integritet og uten noen som helst form for bestikkelse eller korrupsjon
  • Eltel skal ikke betale eller tilby bestikkelser, verken direkte eller gjennom tredjeparter som handler på våre vegne
  • Eltel skal ikke tilby eller motta gaver som påvirker våre egne eller våre partneres forretningsbeslutninger på en uriktig måte
  • Eltel forplikter seg til å overholde alle lover for bekjempelse av hvitvasking av penger, inkludert rapporteringsplikt


Rapportering av regelbrudd


Eltels ansatte kan oppleve situasjoner som synes å være i strid med Eltels verdier slik de er fastsatt i de etiske retningslinjene. I slike tilfeller bør de ansatte bringe bekymringene videre til Eltel, ved å snakke direkte med nærmeste overordnede. Dersom den ansatte ikke føler seg komfortabel med å gå til sin overordnede, kan han/hun bruke Eltels varslingssystem (whistle-blowing system) som er beskrevet i vår varslingspolicy. Alle Eltel-ansatte oppfordres til å rapportere enhver atferd som de mener, i god tro, utgjør et brudd på lover eller andre atferdsregler som er beskrevet i disse etiske retningslinjene.